Stickland
Julia (1861 - 1939)
Stoakes
Rosa Ethel (1896 - 1977)
Stobbs
Ann (1872 - 1872)
Margaret (c 1834 - )
Margaret (1866 - )
Mary (c 1826 - 1888)
Ralph (1805 - b 1901)
Ralph (c 1836 - )
Ralph Horton (1873 - 1968)
Thomas (1838 - )
Thomas (1869 - 1869)
Thomas (1870 - 1871)